February 16th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline har hållit möte med representanter för NPITG/Scandiatransplant

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tidigare meddelat att The Nordic Pancreas and Islet Transplantation Group (NPITG), rekommenderat att starten av den av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden godkända Cytoparin(TM)-studien pausas och att en närmare granskning av den prekliniska datan skall föregå en studiestart. Corline har under ett möte med representanter för NPITG nu presenterat befintlig datamängd i projektet och besvarat de frågor som ställts i anslutning härtill. Nästa steg är att en utökad grupp inom NPITG och kliniska prövningsledare möts och diskuterar ärendet.

I mötet deltog ordföranden för NPITG, ett antal representanter från samma organisation samt prövningsledarna för Cytoparin(TM)-studien. Syftet med mötet var att diskutera NPITGs ställningstagande att pausa studien och för Corline att redogöra för den tillgängliga prekliniska datan. Corline hade före mötet förmedlat utdrag ur den datafil som ligger till grund för Läkemedelsverkets och Etikprövningsnämnden godkännande av studien.

Cytoparin(TM) syftar till att öka effektiviteten med transplantation av insulinproducerande ö-celler (Langerhanska öar) till patienter med diabetes typ 1 genom att skydda cellerna från den mottagande patientens omedelbara immunförsvarsreaktion. Samtliga de tillståndsgivande myndigheter vars godkännande krävs för genomförande av studien har givit klartecken. Bolaget har också kontrakt om studiens genomförande med utförande partners i projektet, vilket i inledningsfasen är Akademiska sjukhuset i Uppsala, Rikshospitalet i Oslo och Vecura vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. NPITG är en underavdelning till Scandiatransplant, som ägs av transplantationssjukhusen i Norden och ansvarar för organallokering i denna region (www.scandiatransplant.org). Cytoparin(TM)-studien är och har under lång tid varit del av det utvecklingsprogram inom ö-cellsforskning som NPITG koordinerar.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Jag är nöjd med att vi snabbt har etablerat en bra dialog med ledande representanter för NPITG. Under mötet redogjorde vi för den prekliniska data som finns framtagen och varför den motiverar att studien genomförs. Min uppfattning är att vi kunde ge tillfredställande svar på de frågor som ställdes. Nu har NPITG sagt att de skyndsamt skall hantera frågan internt i gruppen, vilket är ett ställningstagande vi djupt uppskattar."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview