April 20th, 2016

Corline Biomedical AB: Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB

Idag, den 20 april 2016, hölls årsstämma i Corline Biomedical AB ("Corline"). Nedan presenteras en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att resultatet om -5 845 275 kronor balanseras i ny räkning.


Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Vidare beslutades att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.


Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Kerstin Valinder Strinnholm och Gunilla Ekström. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå till de andra styrelseledamöterna. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter:

Adam Dahlberg (omval)

Lars Sunnanväder (omval)

Kerstin Valinder Strinnholm (omval) och

Gunilla Ekström (nyval).


Till styrelseordförande beslutades Adam Dahlberg (omval).


Till revisor beslutades det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun.


Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade vidare att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2017 ska inrätta en valberedning. Stämman beslutade att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:


 • förslag till styrelseledamöter
   
 • förslag till styrelseordförande
   
 • förslag till styrelsearvoden
   
 • förslag till revisor
   
 • förslag till revisorsarvode
   
 • förslag till ordförande på årsstämman, och
   
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Uppsala i april 2016.

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen


Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.


För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se


Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna. 

Back to overview