August 24th, 2023

Rättelse: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023

I tidigare pressmeddelande meddelades felaktig avtalslängd vid referens till viktiga händelser under perioden. Nedan följer rättelse av tidigare pressemeddelande i sin helhet.

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”Avtalet med Imperative Care tar Corline till en helt ny nivå som bolag där vi får möjlighet att leverera CHS™ till ett av medicinteknikens mest expansiva segment, neurovaskulär terapi, tillsammans med ett av de ledande bolagen i världen inom området.”

Ekonomisk översikt över det andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 078 KSEK (5 207).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 408 KSEK (875).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,11 SEK (0,04).

Ekonomisk översikt över perioden januari till juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 476 KSEK (8 277).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 389 KSEK (23).
 • Resultatet per aktie uppgick till ca -0,06 SEK (0,00).
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2023 till 21,3 MSEK (32,4).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2023 till 92 % (93).

Viktiga händelser under det andra kvartalet 2023

 • Den 4 maj undertecknar Corline och Imperative Care, ett bolag verksamt inom strokevård, ett licens- och leveransavtal med en årlig försäljningspotential efter kommersialisering överstigande 150 MSEK och totalt 1 miljard SEK. Avtalet löper på upp till 11 år med förlängningsmöjlighet. Avtalet innebär att Corline erhåller upp till 140 MSEK i en kombination av exklusivitets- och milstolpebetalningar samt ersättning för utvecklingskostnader. Under 2023 räknar Corline med 20 MSEK i sådana intäkter.
 • Corlines kund Kardium meddelar i juni att de första USA-baserade patienterna erhållit behandling med bolagets Globe®-kateter mot hjärtarytmi. Ingreppet utgör också första gången som Corline CHS™-yta används kliniskt i USA. Patienterna behandlades av personal på Mount Sinai-sjukhuset i New York och är en del av PULSAR-studien som kommer att ligga till grund för registrering och kommersialisering av Kardiums Globe® PF‑system för behandling av hjärtarytmi med hjälp av ablationsterapi. Kardiums Globe®-kateter är coatad med Corlines antitrombotiska CHS™-teknik.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I augusti erhåller Corline information om att en potentiell kund inom venös insufficiens tvingas lägga ner verksamheten efter finansieringsproblem. Corline skriver ner den framtida årliga försäljningspotentialen med 50 MSEK, vilken efter nedskrivningen därmed uppgår till 200 MSEK. Den kortsiktiga påverkan är inte materiell, då intäkten från kunden under 2022 uppgick till 1,1 MSEK av totalt 23,5 MSEK.
 • Samma månad, några dagar senare, meddelar en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt att man stärkt finansieringen och totalt under 2023 tagit in motsvarande mer än 500 MSEK. Corline tecknade i februari 2023 ett utvecklings- och samarbetsavtal med bolaget avseende CHS™-modifiering av bypassgrafter.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Bilaga


Back to overview